zásady ochrany osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji eshopu design studia La forma

1. Obecné informace

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji na eshopu na webové stránce www.laforma.cz (dále jen „webové stránky“), design studiem La forma, Martina Veverková, zapsaná v živnostenském rejstříku, IČO: 06446833, Bruslařská 16, P-10, 10200,  zákazníků eshopu La forma, kteří učiní prostřednictvím uvedených webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. La forma působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Zpracovávané údaje

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Zpracovávány jsou osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Zpracované údaje zahrnují jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně informace uvedené v poznámce objednávky.

2.3.Dále údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud návštěvník eshopu laforma.cz povolil ukládání cookies a souhlasí s jejich používáním, získáme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. 

2.5. La forma nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3.Účel zpracování

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi La forma a zákazníkem, využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže naše design studio La forma vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro lepší cílení reklamy a propagace La forma zpracovává informace o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách za využití cookies. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává La forma statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.

3.3. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete La forma ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.

4. Kdo má přístup k osobním údajům?

4.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány La formou a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s La forma.

4.2. La forma dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro La formu pro účely a způsobem, které La forma stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které La forma využívá, patří:

  • přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Geis CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o
  • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
  • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
  • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

5. Doba zpracování údajů

5.1. La forma zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona La forma následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

5.2. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává la forma po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

5.3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí La forma pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na La formu vztahují.

6. Jaká jsou vaše práva?

6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na design studio La forma a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které La forma zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo La formu. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli La formě, při vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám la forma potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může La forma správně vyřídit Vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že La forma zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již La forma nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Laforma Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od La formy k jinému subjektu, kdy La forma předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

6.2. Dále mohou zákazníci La formy vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě La forma neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

6.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností La formy se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Bezpečnost

7.1. La forma dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). La forma klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

8. Kontakt

8.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na La formau e-mailem na adresu info@laforma.cz.

9. Účinnost

9.1. Tato pravidla jsou účinná od 20. 4. 2018.